logo

WiPA Home Page
wipa@umn.edu

 

2011-2012  Officers:
Ilana Percher (Coordinator)
  Chaoyun Bao
Danqing Deng
Kanika Sachdev
Pamela Vo

          SUMMER 2012 MEETINGS:

 

 

 

4:00PM Friday, June 22, 2012 @ Chilly Billy's

WiPA frozen yogurt outing with REU students