Polarization

6H10.XX - DICHROIC POLARIZATION

6H20.XX - POLARIZATION BY REFLECTION

6H30.XX - CIRCULAR POLARIZATION

6H35.XX - BIREFRINGENCE

6H50.XX - POLARIZATION BY SCATTERING